fbpx

In dit document vindt u een kort overzicht van het werk dat Stichting Beach Mission doet, de manier waarop zij geld werft, het beheer van het vermogen van Beach Mission en de besteding van haar vermogen.

Beleidsplan

1. Doelstelling van de stichting

1.1 Missie, visie en doel

Missie.
Beach Mission wil jongeren in de vakantiegebieden op een persoonlijke en levensveranderende wijze met Jezus in contact brengen.

Doelstelling voor het 7e jaar (2021)
We hopen dan 7 evangelisatiereizen naar 7 verschillende populaire badplaatsen met deelnemers uit 7 landen en uit minimaal 7 kerkelijke denominaties.

1.2 Aanpak

De aanpak tijdens deze evangelisatiereis is dat er door vrijwilligers (deelnemers) ‘s avonds en ‘s nachts in het uitgaansgebied contact gelegd wordt met de jongeren en dat er één op één gesprekken worden gevoerd waarin met hen het evangelie wordt gedeeld en dat er met jongeren gebeden wordt. In de wat langere gesprekken worden jongeren ook uitgenodigd voor een gratis buffet. Dit buffet wordt georganiseerd in de gezamenlijke accommodatie waar de deelnemers tijdens de evangelisatiereis verblijven. Het buffet begint met sport. Tijdens het buffet is er live muziek, vertelt één van de deelnemers zijn of haar ‘life-story’ en nodigt een vertegenwoordiger van een lokale kerk de jongeren uit voor een kerkdienst de eerst volgende zondag en. Aan het eind van het buffet nemen we een enquête af om er achter te komen of een kerk in de omgeving waar de jongeren wonen hen mag benaderen.

2. Financiën

2.1 Voorloopkosten en kostprijs per deelnemer

De accommodaties waar de deelnemers verblijven worden een jaar van tevoren geboekt. De aanbetalingen moeten dan direct betaald worden, het resterende bedrag voor de huur moet bij aankomst betaald worden. Bij het realiseren van de doelstelling zullen de kosten jaarlijks verder toenemen:

Minimale reserve
Beach Mission
Evt. gedekt door garantsteling Maximale reserve
Beach Mission
Jaar Aantal accommodaties Aanbetaling accommodaties Betalen bij aankomst Totale huurprijs accommodaties
2015 1 € 1.100 € 3.200 € 4.300
2016 2 € 2.500 € 6.500 € 9.000
2017 3 € 3.750 € 9.750 € 13.500
2018 4 € 5.000 € 13.000 € 18.000
2019 5 € 6.250 € 16.250 € 22.500
2020 6 € 7.500 € 19.500 € 27.000
2021 7 € 8.750 € 22.750 € 31.500

Tabel 1 Begroting t/m 2021 van de aanbetaling, betaling bij aankomst en totale huurprijs van accommodaties.

Indien mogelijk betalen deelnemers zelf de kosten van de evangelisatiereizen. De aanbetalingen die in september gedaan worden zijn dan ook voorloopkosten. In de periode september t/m juli komen de betalingen van de deelnemers binnen zodat er bij voldoende deelnemers na afloop van de evangelisatiereis weer voldoende middelen zijn om de accommodatie in september te kunnen boeken. Beach Mission wil een reserve aanhouden minimaal ter grote van het bedrag van de aanbetalingen van de accommodaties. Op deze manier zijn er in september voldoende middelen aanwezig om de aanbetalingen van het volgende jaar te betalen óók als er voor de evangelisatiereizen van de zomer er voor onvoldoende deelnemers zijn geweest om de accommodatie van het volgende jaar te kunnen betalen. De reserve die Beach Mission maximaal wil aanhouden is ter grote van de volledige huur van de accommodaties. Voor het verschil in de actuele reserve en het bedrag van de maximale reserve kan eventueel door garantstelling gedekt worden. De kostprijs per deelnemer wordt vooraf begroot en is gebaseerd op een bezetting van 75%. De kostprijs bestaat niet alleen uit de kosten van de accommodatie, maar ook uit reiskosten, voeding en evangelisatiemateriaal. Deze kosten zijn min of meer variabel, dus daarvoor hoeft geen reserve worden aangehouden.

2.2 Loondienst

Inkomsten en uitgaven van de reizen en van de medewerkers in loondienst worden per 1 januari 2019 gescheiden door middel van 2 betaalrekeningen. Medewerkers worden alleen in loondienst genomen wanneer er tegenover de loonkosten ook terugkerende giften staan. De salarissenniveau zijn conform CAO van de Protestantse Kerk Nederland. Er wordt naar gestreefd een reserve van 3 maanden loonkosten aan te houden als reserve.

2.3 Wijze van geld werven

2.3.1 Door eigen bijdrage van deelnemers

Indien mogelijk betalen deelnemers zelf de kosten van de evangelisatiereizen. In individuele gevallen kan de directie besluiten samen met de deelnemer naar sponsors te zoeken om het bedrag dat niet door de deelnemer opgebracht kan worden bijeen te brengen.

2.3.2  Door giften van derden

Voor de algemene kosten, voor de voorloopkosten van de accommodaties, voor de individuele gevallen die de kostprijs voor deelname niet op kunnen brengen en voor loonkosten worden (partner)kerken, kerkgenootschappen, particulieren en bedrijven benaderd. Zij storten incidenteel of periodiek een bedrag/gift. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Dit kan door een sponsorbrief of een andere sponsoracties die door de deelnemers of door Beach Mission geïnitieerd zijn. Voorafgaand aan het aangaan van een loondienstverband kan de medewerker gevraagd worden zelf structurele donateurs te werven ten bate van Beach Mission.

2.4 Beheer en besteding van het vermogen van Beach Mission

Er wordt naar gestreefd om de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden. De jaarlijkse kosten zijn begroot op € 2500,00. Deze betreffen accountantskosten, kosten voor website, telefonie, internet en bestuurskosten.  Voor promotiekosten wordt jaarlijks een bedrag van € 2500,00 aangehouden. Bestuursleden en de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding van de gemaakte onkosten. De bestuursleden van Beach Mission zijn niet in loondienst, maar zijn als vrijwilliger aan Beach Mission verbonden en worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Eventuele ontvangen rente gaat ook naar Beach Mission. Beach Mission heeft de ANBI status.

Versie 1.1 d.d. 30-1-2018