Woensdag 20 mei 2015 vond de ondertekening plaats van de statuten van de Stichting Beach Mission. Door vastlegging van de statuten bij notariële akte, is de oprichting van deze stichting een feit.

Statuten

OPRICHTING STICHTING (160)

Heden, *, verschenen voor mij, Mr Marcel Rompes, notaris te Nieuwerkerk _____
aan den IJssel, plaats van vestiging gemeente Zuidplas:_______________________________

Comparitie: ________________________________________________________________________________

 1. de heer Dirk Johannes Boerman, wonende te 2914 PB Nieuwerkerk aan
  den IJssel, gemeente Zuidplas, Begoniaveld 18, geboren te Nieuwerkerk __
  aan den IJssel op zestien september negentienhonderd negen en zeventig, _
  van wie de identiteit is vastgesteld en geverifieerd aan de hand van identi_
  teitskaart nummer IKPPDB475, afgegeven te Zuidplas op drie juli twee____
  duizend veertien, gehuwd met mevrouw Janita van den Heuvel;______________
 2. de heer Adriaan Mattheus Kriger, wonende te 2914 PA Nieuwerkerk ____
  aan den IJssel, gemeente Zuidplas, Anjerveld 11, geboren te Rotterdam op _
  vier augustus negentienhonderd negen en zeventig, van wie de identiteit is _
  vastgesteld en geverifieerd aan de hand van paspoort nummer ________________
  NXR473999, afgegeven te Zuidplas op negen en twintig juni tweeduizend
  tien, gehuwd met mevrouw Maartje Kalkman._____________________________________

De heer D.J. Boerman en de heer A.M. Kriger voornoemd, hierna ook te noe___
men: oprichter._________________________________________________________________________________

hoedanigheid verschenen perso(o)n(en): __________________________________________________

Indien in deze akte gesproken wordt van “verschenen persoon”, dan wordt _____
daarmee aangeduid de betreffende verschenen persoon, handelend als hiervoor _
gemeld, tenzij het tegendeel is bepaald of uit het tekstverband blijkt. _____________

Indien een verschenen persoon in deze akte handelt als schriftelijk gevolmach__
tigde van een partij bij deze akte, dan blijkt dat uit de alsdan aan deze akte ge__
hechte onderhandse akte(n) van volmacht, tenzij het tegendeel is bepaald of uit
het tekstverband blijkt.________________________________________________________________________

kopjes/verwijzingen: __________________________________________________________________________

De kopjes boven bepalingen in deze akte dienen slechts voor de leesbaarheid __
van de akte.______________________________________________________________________________________

Met de aanduiding BW wordt bedoeld het Nederlands Burgerlijk Wetboek. ___

Artikel-nummers van het BW of andere teksten geplaatst tussen [ ] dienen ______
slecht als aanduiding van de bron voor de betreffende bepaling in de statuten. _

Verklaringen partij(en): ________________________________________________________

De verschenen personen verklaarden: _____________________________________________________

 1. Statuten:________________________________________________________________________________

Bij deze akte wordt opgericht een stichting, waarvoor de volgende statuten gel
den:________________________________________________________________________________________________

AANDUIDINGEN___________________________________________________________________________

 1. De koppen boven bepalingen in deze akte dienen slechts voor de leesbaar__
  heid._________________________________________________________________________________________
 2. Met de aanduiding “BW” wordt bedoeld het Nederlands Burgerlijk Wet___
  boek. ________________________________________________________________________________________
 3. Artikel-nummers van het BW of andere teksten geplaatst tussen [ ] dienen
  slechts als aanduiding van de bron voor de betreffende bepaling in de sta__
  tuten en zijn dus geen onderdeel van de statuten zelf. ___________________________
 4. Een aanduiding in enkelvoud omvat eveneens de aanduiding in meervoud
  en omgekeerd, tenzij het tegendeel blijkt of uitdrukkelijk is bedoeld.________
 5. Voor een aanduiding in mannelijke vorm dient de vrouwelijke vorm te _____
  worden gelezen als het aangeduide vrouwelijk is en omgekeerd, tenzij het _
  tegendeel blijkt of uitdrukkelijk is bedoeld.________________________________________
 6. Onder schriftelijk wordt verstaan per post, per telefax, per e-mail, of via ___
  enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een
  bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk
  anders is vermeld._________________________________________________________________________

NAAM EN ZETEL _________________________________________________________________________

Artikel 1 _________________________________________________________________________________________

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Beach Mission.__________________________

In Engelstalige landen wordt geopereerd onder de naam Beach Mission ___
Foundation.________________________________________________________________________________

In Spaanstalige landen wordt geopereerd onder de naam Fundación Beach _
Mission._____________________________________________________________________________________

In Duitstalige landen wordt geopereerd onder de naam Stiftung Beach ____
Mission._____________________________________________________________________________________

In Franstalige landen wordt geopereerd onder de naam Beach Mission _____
Fondation.__________________________________________________________________________________

In Portugeestalige landen wordt geopereerd onder de naam Fundação ______
Beach Mission.____________________________________________________________________________

In Italiaanstalige landen wordt geopereerd onder de naam Fondazione _____
Beach Mission.____________________________________________________________________________

In Bulgarije wordt geopereerd onder de naam Фондация Beach Mission.__

In Hongaarstalige landen wordt geopereerd onder de naam Beach Mission
Alapítvány._________________________________________________________________________________

In Griekenland wordt geopereerd onder de naam Ίδρυμα Beach Mission.__

In Kroatië wordt geopereerd onder de naam Zaklade Beach Mission.________

In Turkije wordt geopereerd onder de naam Beach Mission Vakfi.___________

 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zuidplas._______________________________________

DOEL ___________________________________________________________________________________________

Artikel 2 _________________________________________________________________________________________

 1. De stichting heeft ten doel het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het al____
  gemeen nut beogen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake _
  rijksbelastingen juncto artikel 1a sub b Uitvoeringsregeling Algemene wet _
  inzake rijksbelastingen 1994 en wel met name door:______________________________

de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat uit de Bijbel
tot ons komt, onder uitgaande jongeren, in het bijzonder tijdens hun ________
strandvakantie_____________________________________________________________________________

en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en an___
der rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan ___
zijn, alles in de ruimste zin des woords.______________________________________________

 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het hou____
  den van evangelisatieacties alsmede het kanaliseren, organiseren en/of be___
  geleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how
  en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel _____
  kunnen bijdragen._________________________________________________________________________
 2. De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten ____
  geen winstoogmerk [artikel 1a sub a Uitvoeringsregeling Algemene wet ____
  inzake rijksbelastingen 1994].__________________________________________________________
 3. De stichting heeft ten grondslag het evangelie van Jezus Christus zoals _____
  verwoord in de volgende geloofsbelijdenis:________________________________________
 4. Het geloof in één God, eeuwig bestaande uit drie personen: Vader,
  Zoon en Heilige Geest.____________________________________________________________

We zijn als mensen naar het beeld van God gemaakt, als relationele ___
wezens. We kunnen verbinding leggen met elkaar, reflecteren op ons _
eigen gedrag en bijvoorbeeld nadenken over zingeving. Relaties geven
het leven zin. Wij zijn er van overtuigd dat onze diepste bestemming __
ligt in de relatie met God. God is Geest, maar ook persoon. Hij heeft _
ons als mens gemaakt, niet om ons eigen leven te leiden, maar om ______
vanuit de verbinding met God te leven. In dit leven, maar ook in het __
leven na dit leven, in de eeuwigheid.___________________________________________

 1. Het Woord van God, zoals dat is opgetekend in de Bijbel, alle ca____
  nonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, zijn geïnspi____
  reerd door de Heilige Geest, onfeilbaar in de oorspronkelijke ________
  handschriften en van de hoogste en enige beslissende gezag in ge___
  loof en leven.________________________________________________________________________

De Bijbel zien we als een liefdesbrief van God aan ons. Door de bijbel
te lezen ontdekken we wie God is en wat Hij voor ons wil betekenen._

 1. De oppermachtige heerschappij van God de Vader in de schep______
  ping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;__________________________

De wereld en de natuur erop (de schepping), is ontstaan doordat God
sprak. Toen God de wereld gemaakt had was alles goed.__________________

De mens is het topstuk van de schepping. Hij maakte de mens als man
en vrouw. Seks tussen een echtgenoot en echtgenote is de enige vorm
van seksuele relaties die God goedkeurt.______________________________________

God maakte een zichtbare-, maar ook een onzichtbare wereld. De on__
zichtbare wereld is de wereld van engelen/geesten. De meeste engelen
zijn dienstbaar aan God en aan de mensen en openbaren zichzelf naar _
mensen in sporadische gevallen. Een deel van de engelen -onder aan___
voering van satan – zijn God ontrouw geworden. Na een strijd in de __
hemel zijn zij de hemel uitgewerkt en nu willen de macht van God op
aarde overnemen en hier hun eigen geestelijke koninkrijk vestigen, _____
ook wel het rijk van de duisternis genoemd. Deze geesten uit dit rijk __
worden ook wel demonen genoemd. Deze geesten proberen mensen te
beïnvloeden en te controleren.___________________________________________________

 1. De alles omvattende en algemene zondigheid en schuld van de ge___
  vallen mens, die hem onderwerpen aan Gods woede en veroorde____
  ling;____________________________________________________________________________________

De meeste mensen beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde, ______
maar veel mensen hebben nog nooit een persoonlijke ervaring met _____
God gehad. De reden hiervan is dat er een probleem bestaat tussen ons
en God. Dat probleem zit in ons denken en handelen. We kunnen als _
mens veel goede dingen doen, maar als je naar de ellende in de wereld
kijkt, zie je dat we als mens niet in staat zijn om in harmonie met de ___
mensen om ons heen te leven. Dat zie je op grote schaal, maar ook in __
ons eigen leven. Zelfs met het doen van goede dingen hebben we vaak
ons eigen geluk op het oog. Dit probleem schept afstand tussen men___
sen onderling, maar ook tussen een mens en onze Maker, God.__________

Toen God de wereld gemaakt had was alles goed. De mens kreeg de _
verantwoording over de wereld. Zo lang de mens met God verbonden _
was zou er geen dood zijn en zou de mens eeuwig met God leven._____

Bij de eerste mensen is het satan gelukt om een relatiebreuk tussen ____
tussen God en de mens te bewerkstelligen. Hierdoor is er nu veel el____
lende in deze wereld. God houdt ons allemaal persoonlijk verantwoor_
delijk voor onze fouten, maar ook collectief voor de ellende in de we__
reld, omdat wij niet anders zijn dan andere mensen en het kwaad ook
wel in ons DNA geslopen lijkt te zijn. God noemt dit zonde en gaat ___
hier mee om zoals wij met een misdaad. Met een goed gesprek kan dit
probleem niet opgelost worden. De straf waar God genoegen mee _____
neemt is dat is dat we sterven en dat we in de eeuwigheid zonder _____
Hem zijn. Gevolg zou zijn dat er geen mens over zou blijven die eeu___
wig met leeft.________________________________________________________________________

 1. Onze Here Jezus Christus, God als mens geopenbaard, geboren ___
  uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, ____
  Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke ____
  opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Bemiddelaar en Zijn ______
  persoonlijke terugkeer in macht en grootheid;____________________________

God is met een alternatieve oplossing gekomen! Die oplossing is de ___
opoffering van een onschuldig mens. Iemand die zelf de straf niet ver_
dient, maar dat voor een ander op zich wil nemen. God nam in Jezus __
de gestalte van een mens aan. Hij was waarachtig God en waarachtig _
mens. Hij leefde het leven zoals God het bedoeld had. Hij had het ____
kwaad niet in Zijn DNA. Hij was onschuldig, maar liet zich toch ver___
oordelen, ter dood brengen en kwam in de eeuwige duisternis. Zo of__
ferde Jezus zich op en beëindigde de vijandschap van God naar ons ___
toe._____________________________________________________________________________________

 1. f. De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus __
  Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door
  werken maar door het geloof in Hem;_______________________________________

Nog voor we het aan God konden vragen heeft God deze stap ge______
daan. Het was op Zijn eigen initiatief. Toch wil God dat wij beseffen _
dat dit ook voor ons persoonlijk nodig was. In gebed kunnen wij met _
ons leven bij God komen en erkennen dat we geen beter mens zijn dan
anderen, vergeving vragen voor onze fouten (zonden), aanvaarden dat _
het opofferen van Jezus nodig was voor ons en hem bedanken voor ___
Zijn opoffering. Hierdoor verliest het rijk van de duisternis ook het ____
recht om je leven te beïnvloeden en te controleren. Als je je laat ________
dopen, laat je aan de geestelijke wereld om je heen zien dat je oude ___
leven dood is, dat je opstaat in een nieuw leven en dat het rijk van de _
duisternis geen recht meer heeft macht over je te hebben._________________

 1. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de ___
  wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in ___
  staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te ____
  werken voor de Here Jezus Christus;________________________________________

Als slachtoffer of familie van een slachtoffer van een misdrijf gebeurt
het niet zomaar dat je jaren later dikke vrienden bent. Bij God is dit ___
compleet anders. Hij wil zichzelf door de Bijbel heen la___________________
ten kennen. Hij, de maker en koning van het universum, de hoogste ___
geestelijke macht, wil ons adopteren als kind. Hij wil een verbinding __
met ons aangaan, zo close als in een huwelijk. Als je dat toestaat, wil _
Hij je leven leiden door de Heilige Geest. In gebed kunnen wij ons ____
hart voor Hem openen, hem vragen om door de Heilige Geest in ons __
hart te komen wonen en ons te vernieuwen van binnen uit, Hem vra____
gen ons te helpen hem te volgen en te gehoorzamen, te vragen ons te __
leren uit de Bijbel te lezen en te begrijpen en ons leven in Zijn Hand te
legen. We mogen God ook bedanken dat we kracht ontvangen om een
kind van God te worden.__________________________________________________________

Vanuit de relatie met God wil God ons denken (verlangens) en ons ___
handelen (keuzes) veranderen door de Heilige Geest. Hierdoor ga je __
jezelf steeds minder belangrijk vinden en wordt God en de mensen om
je heen steeds belangrijker. Hoe meer je verbonden met God raakt, ____
hoe vrijer je wordt van verslavingen en hoe meer je je in wil zetten _____
voor de mensen om je heen. De regels van God die eerst confronte_____
rend en beknellend waren ga je waarderen en wil je graag naleven._____

 1. De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het
  eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;_______

God nam genoegen met de opoffering van Jezus. Hierdoor kunnen we
nu niet alleen de relatie met God herstellen, maar wordt de straf die ___
ons boven het hoofd hing (dat we moeten sterven en dat we in de _____
eeuwigheid zonder Hem zijn) weggenomen. Jezus liet zien dat Hij _____
machtiger is dan het rijk van de duisternis en dan de dood. Ook de re_
latie met God gaat door zodra we gestorven zijn. We zijn dan gelijk ___
bij Jezus.______________________________________________________________________________
Jezus gaf zijn volgelingen – en daarmee ook alle gelovigen – ook de ___
opdracht te handelen vanuit die macht door zieken te genezen, mensen
te bevrijden van demonen en zelfs doden op te wekken. Hiervoor stel_
de God geestelijk gaven van de Heilige Geest beschikbaar. Wanneer __
we werken met deze gaven moet dit in evenwicht zijn met de vruchten
van de Geest. Niet iedereen met een relatie met God ontvangt (ge______
lijk) gaven van de Geest.__________________________________________________________

Aan alle ellende in deze wereld zal op een gegeven moment een einde
komen. Dat zal zijn als Jezus terug komt en alle dingen nieuw worden.
Geen dood, geen verdriet, geen pijn en geen moeite meer!________________

God heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat we naar de ________
hel gaan. Als wij alleen de keuze maken om ons eigen leven te leiden,
is dat wel onze eigen keuze. Die keuze respecteert God. De zon gaat __
op voor gelovigen en ongelovigen. Een relatie met God is een relatie __
van liefde, dat kan je niet afdwingen. Maar het is wel goed om te we__
ten dat als wij er voor kiezen om in ons leven zonder God te leven dat _
dat ook de keuze is die we maken voor de eeuwigheid. Wij kiezen er _
dan ook voor om zonder alle mooie dingen te zitten die we nu van van
God ontvangen._____________________________________________________________________

 1. Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele _____
  gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het _______
  hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in ___
  de hele wereld te verkondigen._________________________________________________

De reden dat wij jongeren in de vakantiegebieden in contact met Jezus
brengen is allereerst omdat ons eigen leven zo positief veranderd is ____
door de relatie met Jezus. Maar het is ook omdat wij gehoor willen ____
geven aan de laatste wens / opdracht die Jezus uitsprak voordat hij de
aarde verliet._________________________________________________________________________

Evangelisatie is werken aan de geestelijke frontlinie. Dit gaat gepaard
met geestelijke strijd. Het rijk van de duisternis probeert de impact ____
van het werk te minimaliseren door te ontmoedigen en onderlinge _____
verdeeldheid te zaaien.____________________________________________________________

VERMOGEN _________________________________________________________________________________

Artikel 3 _________________________________________________________________________________________

 1. VORMING VERMOGEN______________________________________________________________

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:___________________________

– subsidies en donaties;____________________________________________________________________

– schenkingen, erfstellingen en legaten;________________________________________________

– alle andere verkrijgingen en baten.____________________________________________________

Een aanvaarding van een erfstelling dient in principe een beneficiaire aanvaar___
ding te zijn. _____________________________________________________________________________________

Indien aan een legaat of gift een last is verbonden, behoeft de aanvaarding _____
daarvan een besluit met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stem__
men._______________________________________________________________________________________________

 1. DONATEURS______________________________________________________________________________

De stichting kan donateurs hebben, waarvoor het volgende geldt. _________________

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.___________
 2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te _
  doen eindigen._____________________________________________________________________________
 3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de stichting een geldelijke bijdrage te
  verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastge______
  steld._________________________________________________________________________________________
 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke ____
  hun bij of krachtens de statuten (in een reglement) zijn toegekend en opge_
  legd._________________________________________________________________________________________
 5. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door op___
  zegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de _
  donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende stichtingsjaar voor het ge__
  heel verschuldigd blijft._________________________________________________________________
 6. ONAFHANKELIJKHEID INZAKE VERMOGEN______________________________

Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de _
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen [artikel 1a sub c Uitvoe__
ringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994].___________________________

 1. HOEVEELHEID VERMOGEN_______________________________________________________

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling _
van de stichting [artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbe____
lastingen 1994] _________________________________________________________________________________

BESTUUR _____________________________________________________________________________________

Artikel 4 _________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden, in het geval _
  er een raad van toezicht is ingesteld. Bij het ontbreken van een raad van ___
  toezicht bestaat het bestuur uit ten minste drie leden.____________________________

Bij de benoeming van de bestuursleden dienen de regels van de belasting__
dienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b ___
Algemene wet inzake rijksbelastingen in acht te worden genomen. __________

Het aantal leden wordt – met inachtneming van het vorenstaande – door __
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld met inachtneming van het _
bepaalde in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen. _

Voor de eerste maal worden de bestuursleden bij deze akte benoemd._______

Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn van de _____
stichting.____________________________________________________________________________________

Indien een directie is ingesteld heeft de directie het recht om bij benoe______
ming van een bestuurder een voordracht te doen, welke voordracht niet ____
bindend is.__________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in
  functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secreta__
  ris en een penningmeester. Eén bestuurslid mag twee functies vervullen. ___

Het bestuur kan een bestuurder ook een andere titel verlenen. ________________

 1. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. In afwijking daarvan
  kan bij de benoeming ook worden bepaald dat een bestuurder voor een be_
  paalde periode wordt benoemd, hetgeen alsdan duidelijk in de notulen _____
  dient te worden vastgelegd. ___________________________________________________________

De bestuurder die voor een bepaalde periode is benoemd, is onmiddellijk __
herbenoembaar. ___________________________________________________________________________

Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de _____
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige _______
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de ___
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvol____
ger(s).________________________________________________________________________________________

Het bestuur kan bij voorbaat opvolgend(e) bestuurder(s) benoemen en de__
ze benoeming te allen tijde intrekken of wijzigen. ________________________________

 1. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ont___
  breken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige ____
  overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, met dien verstande _
  dat niet één (1) bestuurder als enige over het vermogen van de stichting ____
  mag beschikken.___________________________________________________________________________
 2. Niet tot bestuurder kunnen worden benoemd:_____________________________________
 3. een door de rechtbank ontslagen bestuurder en wel gedurende de be___
  treffende periode van vijf (5) jaar als bedoeld in artikel 2:298 Burger__
  lijk Wetboek;_________________________________________________________________________
 4. een persoon die in de voorgaande vier kalenderjaren onherroepelijk is _
  veroordeeld wegens aanzetten tot haat, geweld of gebruik van geweld
  [artikel 5b-8 Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994];________________
 5. een persoon veroordeeld voor geweld, seksueel misbruik of het bezit __
  van kinderporno.____________________________________________________________________
 6. De bestuursleden mogen ter zake van de door hen voor de stichting ver_____
  richte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoe_____
  ding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, een en __
  ander als bedoeld in artikel 1a sub e Uitvoeringsregeling Algemene wet ____
  inzake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN ___________

Artikel 5 _________________________________________________________________________________________

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de statutaire vestigings_____
  plaats van de stichting danwel op een door het bestuur vastgestelde locatie._
 2. Ieder kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.________
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de ____
  voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe
  een schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten ____
  aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk __
  verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden __
  gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf
  een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste forma__
  liteiten.______________________________________________________________________________________
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 be______
  paalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der ___
  oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aan__
  getekende oproepingsbrieven. _________________________________________________________

De oproepingsbrieven mogen overigens per e-mail of per fax worden ver___
zonden.______________________________________________________________________________________

 1. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de verga___
  dering, de te behandelen onderwerpen.______________________________________________
 2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden ______
  aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
  orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de ___
  door de statuten gegeven –voorschriften voor het oproepen en houden van _
  vergaderingen niet in acht genomen._________________________________________________
 3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij ____
  diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.______________
 4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door _
  de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
  aangezocht. ________________________________________________________________________________

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de verga
dering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.____________________________

 1. a. Het bestuur kan, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, ter
  vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
  zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegen_____
  woordigd is. Is deze meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd,
  dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen _
  één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, ___
  waarin ongeacht de dan vertegenwoordigde of aanwezige bestuursle__
  den, de besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van _
  de uitgebrachte stemmen._________________________________________________________
 2. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid la__
  ten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter be_____
  oordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een
  bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevol______
  machtigde optreden.________________________________________________________________
 3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle be________
  stuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per te___
  lex, per e-mail of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen _
  besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de se__
  cretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzit_
  ter bij de notulen wordt gevoegd._____________________________________________________
 4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem._____________

Voorzover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden __
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig ____
uitgebrachte stemmen.___________________________________________________________________

 1. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzit__
  ter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden ___
  dit voor de stemming verlangt.________________________________________________________

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.__________

 1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.______________
 2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de __
  uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
  een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uit______
  spreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
  vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering
  of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge____
  schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe _
  stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.___

BESTUURSBEVOEGDHEID EN TAKEN_________________________________________

Artikel 6 _________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder ____
  draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken [artikel 2:9
  BW]._________________________________________________________________________________________
 2. Het bestuur kan, tot wederopzegging of wijziging, taken en bevoegdheden
  delegeren aan een dagelijks bestuur en/of één of meer bestuursleden. Het __
  bestuur zal alsdan deze delegatie van taken en bevoegdheden alsmede de _
  werkwijze van het (dagelijks) bestuur en/of de betreffende bestuurder(s) __
  nader in een reglement vastleggen en kan dit reglement te allen tijde wijzi__
  gen of intrekken.__________________________________________________________________________
 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ___
  tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.____________
 4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom___
  sten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver__
  bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor ___
  een schuld van een ander verbindt.___________________________________________________
 5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderde_
  len van zijn taak te doen uitvoeren door commissies (werkgroepen) waar___
  van de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. ________________

Het bestuur kan de bevoegdheden en werkwijze van de commissies nader _
in een reglement vastleggen en dit reglement te allen tijde wijzigen of in____
trekken._____________________________________________________________________________________

VERTEGENWOORDIGING ___________________________________________________________

Artikel 7 _________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting._________________________________________
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter te__
  zamen met de secretaris of de voorzitter tezamen met de penningmeester __
  en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn mid___
  den aangewezen plaatsvervanger._____________________________________________________

Onder ontstentenis wordt verstaan overlijden/ophouden te bestaan, ontslag
en opzegging/neerlegging functie. ____________________________________________________

Onder belet wordt onder meer verstaan het tijdelijk de functie niet kunnen _
uitoefenen: _________________________________________________________________________________

idoor schorsing;______________________________________________________________________

iidoor langdurig niet kunnen deelnemen aan bestuursbesluitvorming, ___
waaronder: ___________________________________________________________________________

-door ziekte langer dan één maand niet aan bestuursbesluitvorming
kunnen deelnemen;____________________________________________________________

-verblijf van langer dan één maand in het buitenland als geen con__
tact mogelijk is via gangbaar communicatiemiddel; en/of____________

-vermissing langer dan één maand. ________________________________________

Ook bij tegenstrijdig belang is de betreffende bestuurder vertegenwoordi__
gingsbevoegd. Deze bestuurder dient vóór het verrichten van de betreffen_
de rechtshandeling de overige leden van de organen van de stichting op de
hoogte te brengen van zijn tegenstrijdig belang [artikel 2:8 BW, WPNR ____
6979].________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook _
  aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te verte___
  genwoordigen._____________________________________________________________________________
 2. Het bestuur kan één of meer directeuren aanstellen, schorsen en ontslaan, __
  aan welke directeuren taken kunnen worden gedelegeerd en volmacht kan
  worden verleend._________________________________________________________________________

De taken en volmacht kunnen te allen tijde door het bestuur worden gewij_
zigd._________________________________________________________________________________________

Een en ander wordt bij de aanstelling vastgelegd in de betreffende arbeids
overeenkomst dan wel directiereglement.___________________________________________

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP _____________________________________________

Artikel 8 _________________________________________________________________________________________

Het bestuurslidmaatschap eindigt:__________________________________________________________

– door overlijden van een bestuurslid-natuurlijk persoon,__________________________

– door ontbinding van een bestuurslid-rechtspersoon,______________________________

– bij zijn/haar faillissement,_______________________________________________________________

– verlening van surséance van betaling en/of onder curatelestelling,_____________

– bij schriftelijke ontslagneming (bedanken),_________________________________________

– voor wat betreft de bestuurder die voor een periode is benoemd: het verlo_
pen van de betreffende termijn zonder zijn/haar daarop volgende herbe_____
noeming;____________________________________________________________________________________

– bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;___

– indien inzake de betreffende bestuurder een bestuursverbod van kracht ____
wordt; ______________________________________________________________________________________

– bij onherroepelijke veroordeling wegens aanzetten tot haat, geweld of ge___
bruik van geweld;_________________________________________________________________________

– het bestuurslid kan voorts te allen tijde met een meerderheid van ____________
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de andere in functie __
zijnde bestuursleden worden ontslagen, evenwel niet dan nadat aan het be_
trokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een gewone be___
stuursvergadering te verantwoorden en te verdedigen en er minimaal twee
bestuursleden voor ontslag stemmen;_________________________________________________

– bij veroordeling of veroordeeld zijn voor geweld, seksueel misbruik of het
bezit van kinderporno.___________________________________________________________________

DE RAAD VAN TOEZICHT_____________________________________________________________

Artikel 9 _________________________________________________________________________________________

 1. Taak_________________________________________________________________________________________

De stichting kan een Raad van Toezicht instellen, waarbij voor de eerste maal __
de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur. De Raad
van Toezicht kan zich zelf opheffen. ______________________________________________________

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de ____
stichting en het beleid van het bestuur. Hij oefent voorts die taken en bevoegd_
heden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend._________________

 1. Aantal_______________________________________________________________________________________

Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van
Toezicht en bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.___

 1. Benoeming en ontslag, rooster_________________________________________________________

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de ____
Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.___

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens lid van het bestuur zijn._______

De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris _____
aan.________________________________________________________________________________________________

De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van vier ___
jaren. Na vier jaar zijn ze eenmalig herbenoembaar voor een tweede termijn _____
van vier jaar mits in een andere functie. __________________________________________________

De Raad van Toezicht stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur ___
een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het perio___
diek aftreden een evenwichtig functioneren van de Raad van Toezicht in ge____
vaar brengt, om welke reden de Raad van Toezicht van geval tot geval de zit___
tingsduur van een lid van de Raad van Toezicht mag verlengen met ten hoogste
één jaar. Dit laatste besluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht _
met drie/vierde meerderheid.________________________________________________________________

 1. Einde lidmaatschap ______________________________________________________________________

Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie:________________________________

– door zijn aftreden op eigen verzoek;__________________________________________________

– door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;_______________________

– wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het __
kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van ____
toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;____________

– door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen _
of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld; ___________________

– door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige leden __
van de Raad van Toezicht; _____________________________________________________________

– door toetreding als lid van het bestuur;______________________________________________

– na een veroordeling door de rechter voor geweld en of seksueel misbruik __
en of kinderporno.________________________________________________________________________

 1. Uitvoering taak____________________________________________________________________________

De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taak en _
bevoegdheden noodzakelijke gegevens. __________________________________________________

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op alle inlichtingen die deze no_
dig heeft of vraagt met betrekking tot de aangelegenheden van de stichting. ___

De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en an_
dere gegevensdragers van de stichting.____________________________________________________

Het stichtingsbestuur is verplicht, waar nodig uit eigen beweging en anders op _
eerste verzoek, de hiervoor vermelde gegevens, inlichtingen en inzage te ver____
strekken en de Raad van Toezicht en zijn leden in staat te stellen hun taak on___
belemmerd uit te oefenen.____________________________________________________________________

De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening ____
van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.___________________________

 1. Vergadering en besluitvorming________________________________________________________

De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van hem in deze statuten __
opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste tweemaal per jaar en _______
voorts zo dikwijls als ten minste een van zijn leden dat wenst. ______________________

De voorafgaande artikelen waarin de vergadering en de besluitvorming van het
bestuur zijn geregeld, zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op _
de Raad van Toezicht._________________________________________________________________________

 1. Gecombineerde vergadering___________________________________________________________
 2. Doel__________________________________________________________________________________________

In een gecombineerde vergadering van bestuur en Raad van Toezicht wor__
den algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid besproken, als____
mede andere onderwerpen die vooraf door een van hen aan de orde zijn ___
gesteld en geagendeerd._________________________________________________________________

 1. Oproeping__________________________________________________________________________________

Een gecombineerde vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht _
wordt gehouden zodra één van hen dat wenst, doch ten minste eenmaal per
boekjaar.____________________________________________________________________________________

De secretaris van het bestuur verzorgt in overleg met de voorzitter van de _
Raad van Toezicht en de eventuele initiatiefnemer de agenda en oproeping
aan de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht. _________________________

 1. Voorzitterschap____________________________________________________________________________

De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de ____
Raad van Toezicht. Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige bestuur__
ders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. _
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste ___
aanwezige lid van de Raad van Toezicht.___________________________________________

 1. Jaarstukken_________________________________________________________________________________

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de vaststel
ling van de jaarstukken goedkeuring van de Raad van Toezicht. ___________________

De Raad van Toezicht – indien ingesteld – kan, alvorens zijn goedkeuring te ____
verlenen aan het jaarverslag, een eigen onderzoek instellen dan wel het bestuur
opdragen de jaarstukken of delen daarvan te doen onderzoeken door een door
de Raad van Toezicht aangewezen accountant. Deze accountant brengt van zijn
onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht met een verklaring omtrent de
getrouwheid van de hem voorgelegde stukken. Het bestuur ontvangt daarvan __
een kopie. Het bestuur is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan _
dit onderzoek en gevraagd en ongevraagd alle relevante stukken ter beschik_____
king te stellen.___________________________________________________________________________________

 1. Kwijting (décharge)______________________________________________________________________

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor het verle___
nen van kwijting (décharge) goedkeuring van de Raad van Toezicht.______________

 1. Begroting___________________________________________________________________________________

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de begro___
ting goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze begroting moet twee maan__
den voor het begin van het begrotingsjaar ter goedkeuring worden aangeboden
aan de Raad van toezicht;____________________________________________________________________

 1. Statutenwijziging/ontbinding____________________________________________________________

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de statu____
tenwijziging of ontbinding goedkeuring van de Raad van Toezicht._______________

 1. Benoeming en ontslag bestuursleden_________________________________________________

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, zullen de bestuursleden worden be__
noemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Op het bestuur rust alsdan de
verplichting om de Raad van Toezicht terstond van het ontstaan van de vacatu_
re op de hoogte te stellen.____________________________________________________________________

De Raad van Toezicht mag een bestuurder ontslaan:___________________________________

 1. bij onbehoorlijk bestuur in de zin van artikelen 2:9 en/of 248 Burgerlijk ____
  Wetboek van de betreffende bestuurder zelf;______________________________________
 2. bij vermissing langer dan drie maanden;_____________________________________________
 3. bij duurzame wilsonbekwaamheid van de betreffende bestuurder, vast te __
  stellen door een onafhankelijke arts;__________________________________________________
 4. op grond van een redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669-3 onder a ____
  (bedrijfseconomische omstandigheden) en b (langdurige arbeidsonge________
  schiktheid) Burgerlijk Wetboek;_______________________________________________________
 5. wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW; en/of _________
 6. op grond van een redelijke grond als bedoeld in artikel 7: 669-3 onder c tot
  en met h BW;______________________________________________________________________________
 7. Beloning bestuursleden__________________________________________________________________

Indien een Raad van Toezicht is ingesteld, behoeft het bestuur voor de vaststel
ling van de beloning van de bestuursleden de goedkeuring van de Raad van ____
Toezicht.__________________________________________________________________________________________

 1. Beloning leden Raad van Toezicht____________________________________________________

De leden van de Raad van Toezicht mogen ter zake van de door hen voor de __
stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een ___
vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, een __
en ander als bedoeld in artikel 1a sub e Uitvoeringsregeling Algemene wet in___
zake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling.________

 1. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht__________________________________________

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, voor zover nog niet ge__
noemd in bovenstaande artikelen, kunnen nader worden vastgelegd in het Raad
van Toezicht reglement en kan te allen tijde worden gewijzigd._____________________

Voor zover het een uitbreiding van de taken en bevoegdheden is, wordt het ge_
zamenlijk door het bestuur en de Raad van Toezicht vastgelegd.___________________

Voor zover het een taakverdeling is van bestaande taken en bevoegdheden, ____
wordt het door de Raad van Toezicht vastgelegd en zo nodig gewijzigd. ________

Een vermindering of wijziging van bestaande taken en bevoegdheden van de __
Raad van Toezicht dient bij statutenwijziging worden vastgelegd. ________________

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN ___________________________________________________

Artikel 10 ________________________________________________________________________________________

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.____________________
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgeslo___
  ten. Daaruit worden door de penningmeester namens het bestuur een ba____
  lans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opge_____
  maakt en op papier gesteld, welke jaarstukken binnen twee (2) maanden na
  afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.__________________

Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe
deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.___________

 1. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis
  genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag. De _____
  jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de __
  raad van toezicht indien ingesteld; ontbreekt de ondertekening één hunner,
  dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.________________

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is ge_____
weest, zal het bestuur een besluit nemen over het voorstel om kwijting _____
(décharge) te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbe___
treffende jaar gevoerde beleid en bestuur.__________________________________________

 1. De stichting dient haar administratie in te richten conform de eisen van de
  belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in ar__
  tikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.___________________________

REGLEMENT _______________________________________________________________________________

Artikel 11 ________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die
  onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.______

Het bestuur zal in ieder geval in een reglement vastleggen:_____________________

-het actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te ver_
richten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het be__
heer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan, een _
en als bedoeld in artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet
inzake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen re___
geling;_________________________________________________________________________________

-het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden, _
alsmede een motivering van de omvang van dat vermogen, een en als _
bedoeld in artikel 1b van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling. ___

 1. Een reglement van de stichting mag niet met de wet of deze statuten in ____
  strijd zijn en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde criteria ____
  om in aanmerking te komen voor een erkenning door de belastingdienst als
  algemeen nut beogende instelling.____________________________________________________
 2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het betreffende reglement te wijzigen
  of op te heffen.____________________________________________________________________________
 3. Het besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing van het betreffende re__
  glement moet, in afwijking van het in artikel 5 bepaalde, worden genomen
  met twee/derde meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursle____
  den aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige ___
  vacature bestaat. __________________________________________________________________________

Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een _
nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de ____
eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht de dan _
aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden, de in dit lid 4 bedoelde
besluiten kunnen worden genomen met de in dit lid 4 vermelde meerder____
heid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature
bestaat.______________________________________________________________________________________

STATUTENWIJZIGING _________________________________________________________________

Artikel 12 ________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits vooraf de betreffen_
  de inspecteur inzake de rangschikking als instelling zoals bedoeld in arti____
  kel 5b lid 1a sub 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (of de _____
  daarvoor in de plaats getreden regeling en/of belastingeenheid) in kennis is
  gesteld indien de stichting is gerangschikt als hiervoor bedoeld._______________

Het besluit daartoe moet, in afwijking van het in artikel 5 bepaalde, wor____
den genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle be____
stuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur _
enige vacature bestaat.___________________________________________________________________

Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een _
nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de ____
eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht de dan _
aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuursleden, de in dit lid 1 bedoelde
besluiten kunnen worden genomen met de in dit lid 1 vermelde meerder____
heid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature
bestaat.______________________________________________________________________________________

De geloofsbelijdenis kan alleen gewijzigd worden met volledige instem_____
ming van het bestuur en de Raad van Toezicht.____________________________________

 1. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ko__
  men.__________________________________________________________________________________________
 2. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wij_
  ziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het _
  handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker
  gebied de stichting haar zetel heeft.__________________________________________________

ONTBINDING EN VEREFFENING _________________________________________________

Artikel 13 ________________________________________________________________________________________

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen _
  besluit is het bepaalde in het vorige artikel lid 1 van toepassing._______________
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot veref_
  fening van haar vermogen nodig is.___________________________________________________
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur._________________________________________
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stich___
  ting inschrijving geschiedt in het register, als bedoeld in het vorige artikel _
  lid 3._________________________________________________________________________________________
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel _
  mogelijk van kracht.______________________________________________________________________
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten __
  behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke ____
  doelstelling, een en ander als bedoeld in artikel 1a lid 1 letter h van de Uit_
  voeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen._________________________
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ge__
  gevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaren be____
  rusten onder de jongste vereffenaar.__________________________________________________

raad van advies_______________________________________________________________________

Artikel 14 ________________________________________________________________________________________

Het bestuur kan een raad van advies instellen en opheffen, welke raad van ad__
vies bestaat uit de verschillende (groepen) betrokkenen bij het werk van de _____
stichting. _________________________________________________________________________________________

Deze raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviezen geven.______________

De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door
het bestuur. ______________________________________________________________________________________

De wijze van voormelde instelling, opheffing en werkwijze van de raad van ____
advies en de benoeming, schorsing, ontslag van haar leden worden in het re_____
glement bepaald. _______________________________________________________________________________

VRIJWARING________________________________________________________________________________

Artikel 15________________________________________________________________________________________

 1. Om makkelijker een bestuurder voor de stichting aan te kunnen trekken en _
  te behouden, geldt, voor zover niet uitdrukkelijk met de betreffende bestuurder
  anders is overeengekomen, het volgende: ________________________________________________
 2. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuursleden __
  en aan voormalige bestuursleden vergoed: _________________________________________
 3. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspra______
  ken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun func____
  tie of van een andere functie als bestuurslid die zij op verzoek van _____
  de stichting vervullen of hebben vervuld; _____________________________________
 4. eventuele schadevergoedingen of boetes (verkeersboetes uitgezon______
  derd) die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. ver_______
  meld handelen of nalaten; en_____________________________________________________
 5. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goed______
  keuring van de stichting treffen in verband met een hierboven als ______
  onder a. vermeld handelen of nalaten;__________________________________________

een en ander onverminderd het hierna bepaalde.__________________________________

 1. De stichting zal de bestuursleden en voormalige bestuursleden in aanvul____
  ling op het hiervoor bepaalde ook vergoeden:______________________________________
 2. de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wette__
  lijke rente, ____________________________________________________________________________
 3. de proceskosten welke het bestuurslid is gehouden te voldoen,__________
 4. door autoriteiten opgelegde boetes (verkeersboetes uitgezonderd), _____
  voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het __
  verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten _
  in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het ___
  belang van de procedure;__________________________________________________________

een en ander onverminderd het hierna bepaalde.__________________________________

 1. De stichting zal het bestuurslid schadeloos stellen voor de redelijke en _____
  noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe
  public relations deskundige om schade aan de reputatie van het bestuurslid
  door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door de_
  ze bepaling te verminderen, een en ander onverminderd het hierna be________
  paalde._______________________________________________________________________________________
 2. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen ___
  van bestuursleden en voormalige bestuursleden, een en ander onvermin_____
  derd het hierna bepaalde._______________________________________________________________
 3. Mocht de stichting het bestuurslid of voormalige bestuurslid aansprakelijk
  stellen ter zake van schade die de vereniging lijdt als gevolg van enig han__
  delen of nalaten van het bestuurslid, dan vergoedt de stichting eveneens de
  redelijke kosten van het voeren van verdediging van het bestuurslid, een ___
  en ander onverminderd het hierna bepaalde.________________________________________

Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprake__
lijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden
tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvo____
rens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen _____
voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. ______________

 1. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in _____
  dit artikel bedoeld indien en voor zover:____________________________________________

(i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het han____
delen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als op____
zettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet _____
anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar ________
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, ___
of ______________________________________________________________________________________

(ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door __
een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensver____
lies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokke_____
nen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten._______________________

 1. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing voor een (oud) lid van
  de raad van toezicht. __________________________________________________________________________

SLOTBEPALINGEN ______________________________________________________________________

Artikel 16 ________________________________________________________________________________________

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur. __________________________________________________________________________________________

 1. EERste bestuur: __________________________________________________________________

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 wordt het eerste be_____
stuur bij deze benoemd, welk eerste bestuur bestaat uit:_______________________________

– de heer D.J. Boerman voornoemd, als voorzitter/secretaris;_____________________

– de heer A.M. Kriger voornoemd, als penningmeester.____________________________

III. INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER___________________________

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting
in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ont__
breken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbinte___
nissen van de stichting.________________________________________________________________________

WET ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme __________

(deze wet hierna ook te noemen: “WWFT”)._____________________________________________

Oprichter bevestigt hiermee dat oprichter en zijn naasten geen politiek promi____
nent persoon zijn in de zin van de WWFT. ______________________________________________

Voor zover oprichter een rechtspersoon is bevestigt de oprichter hiermee de ____
juistheid van de opgegeven identiteit van de uiteindelijke belanghebbende van
oprichter._________________________________________________________________________________________

Verklaringen Wet op het notarisambt __________________________________________________

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, nota___
ris, vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet voorgeschreven
document.________________________________________________________________________________________

De verschenen persoon heeft verklaard vóór het verlijden van de akte een con__
cept van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte kennis te __
hebben genomen, gewezen te zijn op de gevolgen die uit de inhoud van deze __
akte voortvloeien en derhalve voldoende inzicht hebben in de (vermogensrech__
telijke) gevolgen, alsmede met de inhoud van de akte en beperkte voorlezing ___
daarvan in te stemmen.________________________________________________________________________

Waarvan akte in minuut is verleden te Nieuwerkerk aan den IJssel
(gemeente Zuidplas) op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. _______________

Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toe
lichting daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na be
perkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.